Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό μας έντυπο.

Πατήστε εδώ για να δείτε μια παρουσίαση σχετικά με τον καταρράκτη.

Καταρράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού.

Ο καταρρά­κτης μπορεί να μη χρειά­ζε­ται θε­ραπεία, εφόσον η όραση είναι ακόμη καλή και μία αλ­λαγή στη συ­νταγή γυαλιών τη βελτιώνει ικανοποιη­τικά. Δεν υπάρχουν φάρ­μακα, σταγόνες ή άλλα μέσα που να μπορούν να επιβραδύνουν ή να σταματή­σουν την εξέλιξή του. Όταν ο ασθε­νής δεν είναι σε θέση να δει ικανοποιητικά για τις ανάγκες του, τότε ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεση του κα­ταρρά­κτη. Όσο νωρίτερα χειρουργηθεί κανείς τόσο ασφαλέστερη είναι η επέμβαση (δεν περιμένουμε να «ωριμάσει»).

Η εγχείρηση είναι ο μόνος τρόπος αφαίρε­σης του καταρράκτη.

Πριν από την επέμβαση ο οφθαλμός θα με­τρηθεί με μηχανήματα για να καθορι­στεί η κατάλληλη ισχύς του ενδοφθάλμιου φακού που θα το­ποθετηθεί κατά την εγχεί­ρηση. Επίσης, θα πρέπει να γί­νουν ορι­σμέ­νες γενι­κές εξετάσεις και να ερωτηθεί ο οφθαλ­μίατρος αν θα πρέπει να συνε­χιστούν ή να διακοπούν τυχόν φάρ­μακα που ελάμ­βανε ο ασθε­νής.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Η εγχείρηση γίνεται συνήθως με το­πική αναι­σθησία με σταγόνες και δεν υπάρχει πόνος.

Η φακοθρυψία, που εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζουμε ως εγχείρηση ρουτίνας, είναι η τελευ­ταία εξέ­λιξη στην εγχείρηση του καταρράκτη διε­θνώς. Στη φακοθρυψία ο πυρήνας του φα­κού τεμα­χίζεται από έναν ειδικό στειλεό με υπε­ρηχητικές δονήσεις και τα τεμάχια του πυ­ρήνα απορροφούνται. Το μέγεθος της χει­ρουργι­κής τομής είναι μικρότερο από εκείνο της παλαιοτέρα χρησιμοποιούμενης μεθόδου, η επέμ­βαση ασφα­λέ­στερη και συντομότερη και η αποκατά­σταση της όρα­σης ταχύτερη. Η οπίσθια μεμβράνη του φακού που λέγεται οπίσθιο περιφάκιο αφήνεται άθικτη στη θέση της.

Ένας τεχνητός ενδοφθάλ­μιος φακός το­ποθε­τείται στη θέση του αφαιρεθέντος θο­λω­μένου φακού. Ο φακός αυτός είναι μόνι­μος και δεν χρειάζεται να αφαι­ρεθεί και να επανατοποθετηθεί όπως οι φα­κοί επα­φής.

Η χειρουργική τομή κλείνε­ται χω­ρίς συνήθως να χρησιμοποιηθούν ράμματα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Μετά την εγχείρηση, χρησιμο­ποιού­νται για κάποιο χρονικό διά­στημα σταγόνες. Απαι­τείται σχο­λαστική καθαριότητα. Δεν θα πρέπει να χρησι­μο­ποιούνται μαντήλια, γάζες ή βαμβάκι και θα πρέ­πει να απο­φεύγεται κάθε πίεση ή επαφή στον οφθαλμό την πρώτη εβδο­μάδα. Για αυτό το χρονικό διάστημα το λούσιμο επιτρέπεται μόνο όπως στα κομμωτήρια. Είναι δυ­νατή η χρήση γυαλιών, το διάβασμα και η παρακο­λούθηση τηλεό­ρασης. Δεν χρειάζεται να ακο­λουθηθεί κάποια ιδιαίτερη δίαιτα.

Είναι πολύ πιθανό να αισθάνεστε τις πρώτες μέρες σαν να έχετε κάποιο μικρό ξένο σώμα στο χει­ρουργημένο μάτι ή ελαφρό βάρος.

Η όραση την πρώτη ή ακόμα και τη δεύ­τερη μέρα μπορεί να είναι ελαττωμένη, ενώ αμέ­σως μετά την εγχείρηση ίσως να μη βλέπετε σχεδόν καθόλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ στη σχολαστική καθαριότητα και στην αποφυγή οποιασδήποτε επαφής με το χειρουρ­γημένο μάτι. Η ενστάλαξη των κολλυ­ρίων θα γίνεται με καθαρά χέρια και προσέχο­ντας να απέχει το φιαλί­διο από τις βλεφαρίδες. Δεν θα σκουπίζετε το μάτι και δεν θα το πλένετε για 10 μέρες.

Μετά την επέμβαση ο οφθαλμίατρος θα πρέ­πει να ει­δοποιηθεί αμέσως αν υπάρχουν συ­μπτώματα όπως, πό­νος που δεν υποχω­ρεί, μείωση ή απώλεια της όρασης, ναυτία, εμετός, ή τραυμα­τισμός του οφθαλμού.

Ακόμη και μετά από μία επιτυ­χημένη εγχεί­ρηση το οπτικό αποτέλε­σμα μπορεί να μην είναι το αναμενόμενο αν προϋπάρχουν παθήσεις, όπως η εκφύ­λιση της ωχράς κηλί­δας, το γλαύκωμα, ο διαβήτης, αλλά και ορισμένες άλλες καταστάσεις.

Εφόσον ο οφθαλμός είναι υγιής οι πιθανό­τητες για καλή όραση μετά την εγχεί­ρηση του καταρ­ράκτη είναι πολύ μεγάλες, δεδομένου ότι η εγχείρηση του καταρράκτη είναι η ασφαλέστερη και με τα καλύτερα αποτελέσματα εγχείρηση στην Ιατρική.

Πότε χρησιμοποιείται το Laser

Το οπίσθιο περιφάκιο που, όπως ανα­φέρ­θηκε, παραμένει, μπορεί σε με­ρικές περι­πτώσεις να θολωθεί μερι­κούς μήνες ή χρό­νια μετά από την επέμ­βαση. Εάν η θόλωση του περιφα­κίου έχει ως αποτέ­λεσμα μείωση της όρασης, χρησιμοποιείται ένα ειδικό Laser (YAG Laser) για να σχη­ματιστεί ένα άνοιγμα στο κέ­ντρο του περι­φακίου. Η χρήση αυτή του Laser δεν γίνεται ποτέ κατά την αρχική επέμβαση.